Souhlas se zpracováním osobních údajů

Při každé žádosti o půjčku dáváte spol. VATAonline souhlas se zpracováním osobních údajů. Seznamte se podmínkami využití Vámi zadaných dat.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.    ÚVODNÍ INFORMACE

Při provozu webových stránek www.vataonline.cz (dále jen „Webový portál“) dochází ze strany společnosti VATAONLINE s.r.o., IČ 24172057, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na poříčí 1040/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů uživatelů Webového portálu (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekty údajů“).

2.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je registrace subjektů údajů na Webovém Portálu, jehož prostřednictvím subjekt údajů podá Správci návrh na uzavření smlouvy o zápůjčce či smlouvy o úvěru (dále jen „Smlouva“); jednání o uzavření nebo o změně již uzavřené Smlouvy (včetně posouzení schopnosti subjektu údajů splácet poskytnuté peněžní prostředky); plnění uzavřené Smlouvy a ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.

3.    ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, občanství, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, forma bydlení (nájem, vlastní), délka pobytu na aktuálním bydlišti, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, zdroje a výše příjmů, přihlašovací údaje pro přístup na Webový Portál a údaje, které byly sděleny Správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již uzavřené Smlouvy a při plnění Smlouvy.

4.    DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu od registrace příslušného subjektu údajů na Webovém portálu do (i) ukončení registrace příslušného subjektu údajů na Webovém Portálu či (ii) zániku Smlouvy; podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

5.    DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1    Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

5.2    Zpracovatelé osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

5.3    Osobní údaje subjektů údajů nebudou zpřístupňovány jiným příjemcům osobních údajů.

6.    POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

6.1    Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.2    Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Správci své osobní údaje, nebude se moci registrovat na Webový Portál a využívat služeb Správce podmíněných registrací.

6.3    Další práva subjektů údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Správce o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

7.    SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1    Souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů na základě výše uvedených informací souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem podle článku 2, v rozsahu podle článku 3, po dobu podle článku 4.