Všeobecné obchodní podmínky

Dříve, než si zažádáte o první online půjčku, pozorně si prostudujte naše obchodní podmínky. Vzor smlouvy o způjčce najdete ZDE.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1         Definice pojmů

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o zápůjčce následující význam:

1.1        „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2        „Partner Zapůjčitele“ znamená kterýkoliv ze smluvních partnerů Zapůjčitele, kteří jménem Zapůjčitele a na jeho účet zprostředkovávají poskytnutí Zápůjčky v rámci Poboček Zapůjčitele a jejichž seznam je uveden na Webovém portálu.

1.3        „Pobočka Zapůjčitele“ znamená kteroukoliv ze zprostředkovatelských poboček vedených Partnerem Zapůjčitele a uvedených na Webovém portálu, na které je možné získat Zápůjčku.

1.4        „Poplatek“ znamená poplatek za zpracování žádosti o Zápůjčku a za poskytnutí Zápůjčky dle čl. 7 těchto VOP.

1.5        „Poplatek za prodloužení“ znamená poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky dle čl. 8 těchto VOP.

1.6        „Prodloužení splatnosti“ znamená posunutí termínu splatnosti Zápůjčky dle čl. 8 těchto VOP.

1.7        „Smlouva o zápůjčce“ znamená smlouvu o Zápůjčce uzavřenou mezi Vydlužitelem a Zapůjčitelem postupem dle čl. 5 těchto VOP.

1.8        „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků.

1.9        „Vydlužitel“ znamená fyzickou osobu, která  se Zapůjčitelem uzavřela Smlouvu o zápůjčce a jíž Zapůjčitel poskytl Zápůjčku; osoba je jako Vydlužitel označována od okamžiku poskytnutí Zápůjčky, do poskytnutí Zápůjčky je označována jako Zájemce.

1.10     „Webový portál“ znamená internetové stránky Zapůjčitele dostupné na webové adrese www.vataonline.cz.

1.11     „Zapůjčitel“ znamená společnost s obchodní firmou VATAONLINE s.r.o., IČ: 241 72 057, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1040/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344.

1.12     „Zájemce“ znamená fyzickou osobu, která má zájem o poskytnutí Zápůjčky; osoba je jako Zájemce označována do okamžiku poskytnutí Zápůjčky, od poskytnutí Zápůjčky je označována jako Vydlužitel.

1.13     „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.14     „Zákon o spotřebitelském úvěru“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho příslušná ustanovení, nahrazen.

1.15     „Zápůjčka“ znamená peněžní prostředky přenechané Zapůjčitelem Vydlužiteli podle Smlouvy o zápůjčce.

1.16     „Nadstandardní poplatek“ znamená poplatek za proplacení Zápůjčky v hotovosti.

1.17     „Náklady“ znamenají účelně vynaložené náklady, které Zapůjčiteli vznikly v souvislosti s prodlením Vydlužitele.

2         Úvodní ustanovení

2.1        Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem.  Tyto VOP stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní.

2.2        Tyto VOP tvoří přílohu každé Smlouvy o zápůjčce a jsou její součástí; uzavřením Smlouvy o zápůjčce Zájemce potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, plně jim porozuměl a že s nimi souhlasí.

2.3        Platné a účinné znění těchto VOP je přístupné na Webovém portálu.

3         Registrace Zájemce

3.1        Zapůjčitel umožňuje podat žádost o poskytnutí Zápůjčky pouze registrovaným Zájemcům.

3.2        Zájemce se registruje na Webovém portálu, na webu Partnera Zapůjčitele nebo na kterékoliv Pobočce Zapůjčitele při osobním vyřízení Zápůjčky; v rámci registrace Zájemce sdělí Zapůjčiteli nejméně následující údaje o své osobě a zavazuje se, že tyto údaje budou úplné a pravdivé:

a)        jméno a příjmení,

b)        rodné číslo,

c)        číslo občanského průkazu,

d)        občanství,

e)        rodinný stav,

f)         skutečně užívané telefonní číslo,

g)        skutečně užívaná emailová adresa,

h)        číslo účtu a uvedení banky, u které je účet veden (nevyžaduje se u poskytnutí Zápůjčky na Pobočce Zapůjčitele),

i)         adresu trvalého bydliště,

j)         adresu, na které se skutečně zdržuje, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště,

k)        doklady k posouzení úvěruschopnosti Zájemce podle čl. 4.1 těchto VOP.

3.3        Profil Zájemce bude přístupný na Webovém portálu pod přihlašovacím jménem, které bude tvořeno rodným číslem Zájemce bez lomítka a chráněn heslem zvoleným Zájemcem. Pokud Zájemce vyplňuje registraci na webu Partnera Zapůjčitele, mohou být přihlašovací údaje vygenerovány softwarem Zapůjčitele či softwarem Partnera Zapůjčitele. Po ověření registrace si Zájemce může na Webovém portálu své přihlašovací údaje změnit. Přihlášení do účtu Zájemce bude zabezpečeno verifikačním SMS kódem, který bude Zájemci před každým přihlášením zaslán prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené Zájemcem při registraci.

3.4        Za účelem ověření čísla bankovního účtu Zájemce uvedeného při registraci prováděné prostřednictvím Webového portálu či webu Partnera Zapůjčitele může být Zájemce požádán o úhradu částky ve výši 1 Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet oznámený mu Zapůjčitelem a/nebo Partnerem Zapůjčitele s uvedením unikátního variabilního symbolu platby, který mu bude za tímto účelem oznámen; tato platba musí být provedena z bankovního účtu vlastněného Zájemcem a uvedeného při registraci. Po obdržení platby a ověření účtu Zájemce je Zapůjčitel povinen tuto částku v plné výši uhradit zpět na účet Zájemce. Pokud se Smlouva o zápůjčce uzavírá písemně na Pobočce Zapůjčitele, není ověření účtu Zájemce tímto způsobem vyžadováno.

3.5        Zájemce/Vydlužitel je povinen:

a)    uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje, heslo a jiné identifikátory využívané pro přístup na Webový portál,

b)    neprodleně informovat Zapůjčitele, pokud se dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů, hesla nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Webový portál,

3.6        Zájemce/Vydlužitel vždy odpovídá za jakékoli jednání, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje, heslo nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Webový portál. Zapůjčitel nepožádá Zájemce/Vydlužitele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrovaného přístupu na Webový portál. Pokud Zájemce/Vydlužitel používá k registrovanému přístupu na Webový portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Webového portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4         Ověření úvěruschopnosti Zájemce

4.1        Před uzavřením Smlouvy o zápůjčce, případně před každou její změnou spočívající ve významném navýšení celkové výše Zápůjčky, posoudí Zapůjčitel úvěruschopnost Zájemce, tj. schopnost splácet Zápůjčku či její splátky.

4.2        Za účelem ověření úvěruschopnosti předloží Zájemce Zapůjčiteli zejména:

4.2.1    doklad o výši příjmů Zájemce, a sice:

a)       kopii přiznání Zájemce k dani z příjmů za předchozí zdaňovací období v případě, že má Zájemce příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nebo

b)       pracovní smlouvu a výplatní pásky Zájemce za předcházející měsíce prokazující výši jeho měsíčních příjmů v případě, že má Zájemce příjmy ze závislé činnosti (namísto výplatních pásek je možné poskytnout potvrzení zaměstnavatele o příjmech a/nebo výpisy z účtu Zájemce za předcházející měsíce prokazující výši jeho měsíčních příjmů), nebo

c)        výměr České správy sociálního zabezpečení případně složenky za poslední měsíce dokládající poskytnutí dávky Zájemci v případě, že je Zájemce příjemcem dávky z nemocenského pojištění a/nebo důchodového pojištění; nebo

d)       doklady podle písm. a), b), případně c) výše v případě, že má Zájemce současně příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ze závislé činnosti, a/nebo je příjemcem dávek z nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění.

4.2.2    prohlášení Zájemce, jehož závazný vzor je zveřejněn na Webovém portálu a který obsahuje zejména údaje o:

a)        celkové výši měsíčních příjmů Zájemce a jeho domácnosti,

b)        počtu členů domácnosti Zájemce včetně uvedení jejich věku a v případě dětí včetně údaje, zda se jedná o nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře,

c)        celkové výši průměrných měsíčních výdajů Zájemce a jeho domácnosti zahrnujících zejména výdaje na bydlení, spotřebu energií, stravu apod.,

d)        celkové výši dluhů domácnosti Zájemce a jejich měsíčních splátek; dluhy domácnosti Zájemce se rozumí zejména dluhy Zájemce a jednotlivých členů domácnosti Zájemce.

V případě, že Zájemce, který předchozí Zápůjčku splatil řádně a včas, bude žádat o poskytnutí další Zápůjčky, bude povinen Zapůjčiteli poskytnout pouze prohlášení dle odst. 4.2.2; oprávnění Zapůjčitele požadovat opětovné předložení dokladů dle odst. 4.2.1 těchto VOP tím však není dotčeno. V případě, že Zájemce údaje a doklady uvedené v tomto čl. 4.2 VOP Zapůjčiteli neposkytne a Zapůjčitel proto nebude schopen posoudit úvěruschopnost Zájemce, Zapůjčitel Zájemci Zápůjčku neposkytne.

4.3        Zapůjčitel dále za účelem posouzení úvěruschopnosti Zájemce prověří externí a interní databáze obsahující informace o dlužnících v souladu s § 88 Zákona o spotřebitelském úvěru. V této souvislosti má Zájemce právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i právo požadovat vysvětlení, příp. odstranění zjištěného nesprávného stavu, a informace o zpracování svých osobních údajů (viz § 11, § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů).

4.4        Po prověření informací získaných podle čl. 4.2 a 4.3 těchto VOP Zapůjčitel posoudí úvěruschopnost Zájemce, a to na základě porovnání příjmů a výdajů Zájemce a jeho domácnosti a výši dluhů a způsobu jejich splacení. Zapůjčitel poskytne Zápůjčku jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti Zájemce vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti Zájemce Zápůjčku splácet.

4.5        V případě, že Zapůjčitel odmítne poskytnout Zájemci Zápůjčku v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti, informuje Zájemce bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi podle čl. 4.3 těchto VOP, Zapůjčitel vyrozumí Zájemce o tomto výsledku a o použité databázi.

5         Uzavření Smlouvy o zápůjčce

5.1        Zapůjčitel na Webovém portálu zveřejňuje podmínky, za nichž je ochoten poskytnout Zájemcům Zápůjčku. Zapůjčitel dále zveřejňuje zejména:

a)        informace, jejichž zveřejnění je vyžadováno ustanoveními Občanského zákoníku na ochranu spotřebitele a Zákona o spotřebitelském úvěru

b)        informace o výši Poplatku.

5.2        Zapůjčitel si vyhrazuje právo posoudit individuálně žádost každého Zájemce o poskytnutí Zápůjčky. Na poskytnutí Zápůjčky není právní nárok, a to ani po registraci Zájemce dle čl. 3 těchto VOP; Zapůjčitel není povinen negativní stanovisko k žádosti o poskytnutí Zápůjčky jakkoliv zdůvodnit, s výjimkou odmítnutí poskytnutí Zápůjčky v důsledku posouzení úvěruschopnosti Zájemce podle čl. 4 těchto VOP.

5.3        Smlouva o zápůjčce může být uzavřena:

a)        prostřednictvím aplikace na Webovém portálu, nebo

b)        na Pobočce Zapůjčitele.

5.4        Uzavření Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu:

5.4.1    Po registraci a následném přihlášení na Webovém portálu je Zájemce oprávněn učinit Zapůjčiteli návrh na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu. Zájemce v návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím aplikace na Webovém portálu uvede zejména:

a)       navrhovanou výši Zápůjčky,

b)       navrhovaný termín splatnosti Zápůjčky.

5.4.2    Zájemce podáním návrhu na uzavření Smlouvy o zápůjčce vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby Zapůjčitel v případě akceptace návrhu Zájemce poskytl Zájemci/Vydlužiteli Zápůjčku a plnil své povinnosti z uzavřené Smlouvy o zápůjčce i před uplynutím lhůty, ve které je Vydlužitel oprávněn od uzavřené Smlouvy o zápůjčce odstoupit podle odstavce 11.2 těchto VOP.

5.4.3    Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem akceptace návrhuZájemce učiněného podle odst. 5.4.2 těchto VOP Zapůjčitelem. Pokud se Zapůjčitel rozhodne na základě návrhu Zájemce uzavřít se Zájemcem Smlouvu o zápůjčce a poskytnout mu Zápůjčku, zavazuje se Zapůjčitel bez zbytečného odkladu informovat Zájemce prostřednictvím emailové zprávy, že návrh na uzavření Smlouvy o zápůjčce akceptoval a Zápůjčku poskytne.

5.4.4    Za účelem potvrzení uzavření Smlouvy o zápůjčce podle odst. 5.4.3 těchto VOP se Zapůjčitel zavazuje bez zbytečného prodlení zaslat Vydlužiteli na jím uvedenou e-mailovou adresu:

a)       jedno vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřené podpisem Zapůjčitele provedeným mechanickými prostředky; současně Smlouvu o zápůjčce uveřejní v profilu Vydlužitele na Webovém portálu; a

b)       informace dle § 95 a přílohy č. 2 k Zákonu o spotřebitelském úvěru v písemném vyhotovení, které budou rovněž uveřejněny na Webovém portálu.

5.4.5    Vydlužitel je povinen bez zbytečného odkladu doručit na adresu sídla Zapůjčitele nebo na jeho e-mailovou adresu kopii Vydlužitelem podepsané Smlouvy o zápůjčce.

5.5        Uzavření Smlouvy o zápůjčce na Pobočce Zapůjčitele:

5.5.1    Smlouva o zápůjčce v písemné formě je uzavírána osobně na kterékoliv Pobočce Zapůjčitele uvedené na Webovém portálu.

6         Poskytnutí Zápůjčky

6.1        Vztahy ze Smlouvy o Zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem vznikají okamžikem poskytnutí Zápůjčky Vydlužiteli ze strany Zapůjčitele.

6.2        V případě poskytnutí Zápůjčky na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené prostřednictvím Webového portálu je Zapůjčitel povinen poskytnout Zápůjčku bez zbytečného odkladu na účet Vydlužitele uvedený při registraci. V případě poskytnutí Zápůjčky na Pobočce Zapůjčitele bude Zápůjčka Vydlužiteli poskytnuta v hotovosti bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o zápůjčce.

6.3        Zápůjčka se považuje za poskytnutou jejím předáním Vydlužiteli v hotovosti na Pobočce Zapůjčitele nebo odepsáním příslušné částky z účtu Zapůjčitele v případě uzavírání Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím Webového portálu, a to bez ohledu na okamžik jejího připsání na účet Vydlužitele. Zapůjčitel není odpovědný za správnost čísla účtu Vydlužitele; Zápůjčka se tedy považuje za poskytnutou a Vydlužitel je povinen ji vrátit i tehdy, jestliže Zapůjčitel poukázal příslušnou částku na účet, který není účtem Vydlužitele, jestliže tak učinil na základě informací uvedených Vydlužitelem.

6.4        Účel použití Zápůjčky není omezen.

7         Poplatek

7.1        Vydlužitel se zavazuje spolu s vrácením Zápůjčky zaplatit Zapůjčiteli též Poplatek určený ve Smlouvě o Zápůjčce, který se vypočítá v závislosti na počtu dnů ode dne poskytnutí Zápůjčky Vydlužiteli až do dne její splatnosti podle Smlouvy o zápůjčce.

7.2        Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování a vyhodnocení návrhu Zájemce na uzavření Smlouvy o zápůjčce, na posouzení úvěruschopnosti Zájemce s odbornou péčí (tj. schopnosti Zájemce splatit Zápůjčku ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru) a na poskytnutí Zápůjčky.

8         Prodlužování splatnosti

8.1        Vydlužitel může zažádat o Prodloužení splatnosti o 1 - 35 dní. Zapůjčitel za Prodloužení splatnosti účtuje Vydlužiteli Poplatek za prodloužení. Výše Poplatku za prodloužení odráží náklady na prodloužení splatnosti Zápůjčky.

8.2        Žádosti o prodloužení půjčky lze vyhovět, pouze pokud je podána nejpozději v den splatnosti Zápůjčky. Žádost o prodloužení lze vyřídit po přihlášení na Webovém portálu pomocí přidělených přihlašovacích údajů, zde bude Vydlužiteli sdělena výše Poplatku za prodloužení.

8.3        Splatnost Zápůjčky je prodloužena až po připsání Poplatku za prodloužení na bankovní účet Zapůjčitele. Poplatek za prodloužení musí být připsán na bankovní účet Zapůjčitele nejpozději 2. pracovní den po dni splatnosti Zápůjčky. Věta první článku 9.2 těchto VOP se pro uhrazení Poplatku za prodloužení použije obdobně.

8.4        Pokud Poplatek za prodloužení bude na bankovní účet Zapůjčitele připsán později než 2. den po splatnosti Zápůjčky, případně pokud nedojde k identifikaci platby, nemusí být splatnost Zápůjčky prodloužena. Poplatek za prodloužení, který by na účet Zapůjčitele dorazil po stanovené lhůtě a nebyl by uznán jako poplatek za prodloužení, bude použit na umoření dluhu.

8.5        Prodloužit splatnost lze i opakovaně. Celková doba prodloužení není omezena.

9         Vrácení Zápůjčky

9.1        Vydlužitel se zavazuje vrátit Zápůjčku a zaplatit Zapůjčiteli Poplatek v den určený ve Smlouvě o Zápůjčce, a to bezhotovostním převodem na účet, který Zapůjčitel Vydlužiteli sdělí prostřednictvím Webového portálu.

9.2        Vydlužitel je povinen k platbě užít platební údaje, zejména výši vracené částky, číslo účtu Zapůjčitele, variabilní symbol pro platbu apod., které si vygeneruje na Webovém portálu. V případě, že je číslo účtu či variabilní symbol pro vrácení Zápůjčky uveden v písemné Smlouvě o zápůjčce či v její příloze, může Vydlužitel pro vrácení Zápůjčky použít také tyto platební údaje. Obdrží-li Zapůjčitel neidentifikovatelnou platbu, povinnost Vydlužitele k provedení platby není splněna a má se za splněnou až okamžikem, kdy dojde k identifikaci platby.

9.3        Veškeré platby Vydlužitele se považují za provedené okamžikem jejich připsání na příslušný účet.

9.4        V případě, že platba Vydlužitele nestačí na uspokojení všech peněžitých dluhů Vydlužitele podle Smlouvy o zápůjčce, bude platba Vydlužitele použita na úhradu dluhů Vydlužitele podle Smlouvy o zápůjčce v následujícím pořadí (neurčí-li Vydlužitel výslovně jinak): (i) Zápůjčka; (ii); Poplatek a Nadstandardní poplatek (iii) náhrada nákladů podle odstavce 3.1.2 Smlouvy; a (iv) Smluvní pokuta podle odstavce 3.1.1 Smlouvy.

9.5        Vydlužitel je oprávněn Zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce i před datem splatnosti Zápůjčky. V takovém případě Vydlužitel Zapůjčiteli uhradí (i) celou částku Zápůjčky; a (ii) částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní části; konkrétní výše této částky bude určena Zapůjčitelem podle doby, po kterou byla Vydlužiteli poskytnuta Zápůjčka. Zapůjčitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v důsledku předčasného splacení vzniknou. V případě, že si Vydlužitel bude přát splatit Zápůjčku dříve než po uplynutí 5 dnů po poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitelem, je povinen svůj záměr splatit Zápůjčku takto předčasně oznámit Zapůjčiteli, a to doručením písemného oznámení na adresu Zapůjčitele.

10      Ukončení Smlouvy o Zápůjčce

10.1     Smlouva o zápůjčce je řádně ukončena vrácením Zápůjčky s příslušenstvím a veškerých souvisejících plateb dle Smlouvy o zápůjčce a těchto VOP Zapůjčiteli.

10.2     Vydlužitel je oprávněn od Smlouvy o Zápůjčce bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí Zápůjčky. V takovém případě je Vydlužitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení Zapůjčiteli, povinen (i) vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku; a (ii) zaplatit Zapůjčiteli částku odpovídající Poplatku, resp. jeho alikvotní části; konkrétní výše této částky bude určena Zapůjčitelem v návaznosti na dobu, po kterou byla Vydlužiteli poskytnuta Zápůjčka.

11      Vzájemná komunikace

11.1     Není-li v těchto VOP uvedeno, že určité oznámení, sdělení nebo jiné jednání má být učiněno písemně, je možné je učinit též prostřednictvím elektronické pošty. Zapůjčitel není oprávněn akceptovat oznámení, sdělení nebo jiná jednání učiněné elektronickou poštou z jiné e-mailové adresy, než kterou Vydlužitel uvedl v příslušném formuláři při registraci.

12      Řešení sporů

12.1     Veškeré spory mezi Zájemcem/Vydlužitelem a Zapůjčitelem vzniklé ze Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní (včetně těchto VOP) budou s konečnou platností rozhodovány k tomu příslušnými obecnými soudy České republiky.

12.2     Zájemce/Vypůjčitel má právo na mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní (včetně těchto VOP) prostřednictvím finančního arbitra v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13      Závěrečná ustanovení

13.1     Není-li ve Smlouvě o zápůjčce nebo v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se Smlouva o zápůjčce Občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními Zákona o spotřebitelském úvěru.

13.2     V případě, že některé ustanovení VOP je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP. Zapůjčitel se zavazuje nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VOP jako celku.

13.3     Zapůjčitel je oprávněn tyto VOP měnit a upravovat, aktualizovaná verze VOP je účinná vždy jejím uveřejněním na Webovém portálu. Pro účely uzavření Smlouvy o zápůjčce je vždy rozhodná verze VOP platná a účinná ke dni podání žádosti Zájemce o poskytnutí Zápůjčky.

13.4     Orgánem dohledu nad poskytováním spotřebitelských úvěrů je Česká národní banka.

13.5     Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 14. září 2017.